Zoom image to explore The Makers
Scroll to see
The Makers

IconSiam The Makers

The Makers คือบุคคลสำคัญจากทุกสาขาอาชีพทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก วิศวกร มัณฑนากร ศิลปิน นักออกแบบ นักธุรกิจ ตลอดจนผู้คนจากชุมชนทั่วไทย ผู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและถ่ายทอดวิถีเกษตรกรรมผ่านงานศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรมอาหาร โดยร่วมกันสร้างสรรค์ทุกองค์ประกอบของไอคอนสยาม ให้เป็นจุดหมายแห่งใหม่ของโลก (New Global Destination) และได้คว้ารางวัลชนะเลิศ “World Retail Awards 2019” ในฐานะเป็นโครงการที่ออกแบบดีที่สุดในโลก (Best Store Design of the Year) ณ งานมอบรางวัล World Retail Awards ประจำปี 2019 ซึ่งจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

คุณวาลุกา โรจนะภิรมย์

Urban Architects Co., Ltd.

คุณอัจฉริยะ โรจนะภิรมย์

Urban Architects Co., Ltd.

คุณอัจฉริยะ โรจนะภิรมย์

Urban Architects Co., Ltd.

ดร. การุญ จันทรางศุ
ดร. กุลสิริ จันทรางศุ แฟร์ร็องด์

K.C.S. & Associates, Co., Ltd.

คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค

Duangrit Bunnag Architect Limited (DBALP)

คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค

Duangrit Bunnag Architect Limited (DBALP)

คุณวรพงศ์ ช้างฉัตร

PIA Interior Co., Ltd.

ผศ.ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์

SookSiam Research and Academic

ผศ.ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์

SookSiam Research and Academic

ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ

Urban Design and Development Center (UddC)

คุณวรรณพร พรประภา

P Landscape Co., Ltd.

คุณวรรณพร พรประภา

P Landscape Co., Ltd.

Mr. Hervé Descottes

L’Observatoire International

ผศ.ดร. วรรณภา พิมพ์วิริยะกุล

W/Light Co., Ltd.

ผศ.ดร. วรรณภา พิมพ์วิริยะกุล

W/Light Co., Ltd.

คุณชาญยุทธ เบญจมงคลวารี

EM SIGN Co., Ltd.

คุณสมพงษ์ จินตวงศ์วานิช

Thai Obayashi Corp., Ltd.

คุณสมพงษ์ จินตวงศ์วานิช

Thai Obayashi Corp., Ltd.

คุณทศพร ไวยนิทา

Thai Obayashi Corp., Ltd.

Mr. Howard Tsang

ProjectsAsia Group of Companies

Mr. Howard Tsang

ProjectsAsia Group of Companies

คุณณรงค์ชัย เดชมนต์

Projects Asia Co., Ltd.

คุณเจริญชัย มหาเจริญสิริ

MITR Technical Consultant Co., Ltd.

คุณเจริญชัย มหาเจริญสิริ

MITR Technical Consultant Co., Ltd.

คุณสาลินี อัง

YHS International Co., Ltd.

รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี

The National Artist, Visual Art, Applied Art

รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี

The National Artist, Visual Art, Applied Art

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง

The National Artist (Visual Art)

ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์

Artist of Distinction

ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์

Artist of Distinction

คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์

Art Curator

คุณชาญชัย ศิริวิทยเจริญ

Art Curator

คุณชาญชัย ศิริวิทยเจริญ

Art Curator

คุณดลชัย บุณยะรัตเวช

ICONSIAM Brand Strategy Advisor

คุณนิติกร กรัยวิเชียร

Art Curator

คุณนิติกร กรัยวิเชียร

Art Curator

ม.ล.ภาวินี สันติศิริ

ICONCRAFT Advisor

คุณอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ

Artist

คุณอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ

Artist

คุณอริญชย์ รุ่งแจ้ง

Artist

คุณกรกต อารมย์ดี

Artist

คุณกรกต อารมย์ดี

Artist

ผศ.ประทีป สุธาทองไทย

Artist

วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์

Artist

วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์

Artist

คุณสิทธิวุธ ยาวิชัย

Artist

คุณจตุพร วงษ์ทอง

Artslonga Co., Ltd.

คุณจตุพร วงษ์ทอง

Artslonga Co., Ltd.

คุณเพียงกาญจน์ สุวรรณปัทม

มูลนิธิออทิสติกไทย

คุณศรุตา เกียรติภาคภูมิ

Pin Metal Art Co., Ltd.

คุณศรุตา เกียรติภาคภูมิ

Pin Metal Art Co., Ltd.

คุณพงษธัช อ่วยกลาง

Dong Co., Ltd.

คุณเพ็ชร วิริยะ

Artist

คุณเพ็ชร วิริยะ

Artist

คุณสมนึก คลังนอก

Artist

คุณคิริน ไซมอน ยัง

Artist

คุณคิริน ไซมอน ยัง

Artist

คุณกงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์

Artist

คุณศวัส แสนบุ่งค้อ

Artist

คุณศวัส แสนบุ่งค้อ

Artist

คุณศุภชัย แกล้วทนงค์

Artist

คุณดำรงค์​ วงษ์ประยูร

Kingsmen C.M.T.I. Plc.

คุณดำรงค์​ วงษ์ประยูร

Kingsmen C.M.T.I. Plc.

คุณจิระเดช มีมาลัย และพรพิไล มีมาลัย

Artist

คุณอุดม อุดมศรีอนันต์

Artist

คุณอุดม อุดมศรีอนันต์

Artist

คุณสกุล อินทกุล

Artist

คุณพลอย จริยะเวช

Artist

คุณพลอย จริยะเวช

Artist

ผศ.ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล

Artist

คุณจิรพรรณ อังศวานนท์

Music Composer

คุณจิรพรรณ อังศวานนท์

Music Composer

คุณสินนภา สารสาส

Music Composer

ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ

Music Composer

ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ

Music Composer

คุณธนิสร์ ศรีกลิ่นดี

Artist

คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี

Singer

คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี

Singer

คุณเสาวนิตย์ นวพันธ์

Singer

คุณกิตตินันท์ ชินสําราญ

Singer

คุณกิตตินันท์ ชินสําราญ

Singer

คุณธีรนัยน์ ณ หนองคาย

Singer

คุณวิชญาณี เปียกลิ่น

Singer

คุณวิชญาณี เปียกลิ่น

Singer

คุณปัณฑพล ประสารราชกิจ

Singer

ศ.ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์

ที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์

ศ.ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์

ที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์

คุณภารวี วงศ์จิรชัย

ที่ปรึกษาด้านพิพิธภัณฑ์

คุณภัคพงษ์ ตรีเพชร

บริษัทอาร์ตฟูลจำกัด

คุณภัคพงษ์ ตรีเพชร

บริษัทอาร์ตฟูลจำกัด

คุณณัฐกฤต สุนทรีรัตน์

Thai Architecture Consultant of SOOKSIAM

Mr.Angelo Gobbi

ผู้จัดการตลาดภูมิภาคบริษัท FMG

Mr.Angelo Gobbi

ผู้จัดการตลาดภูมิภาคบริษัท FMG

Mr.Carlos Pissarra

Ghesa Water & Art

Mr.Thomas Spitzer & Mr.Andreas Geyer

Se-austria GmbH & Co. KGSeele (S) PTE Ltd

Mr.Thomas Spitzer & Mr.Andreas Geyer

Se-austria GmbH & Co. KGSeele (S) PTE Ltd

Ben Rigby & Mac Cox

Haberdashery

คุณลักขณา นะวิโรจน์

ประธานโครงการสุขสยาม

คุณลักขณา นะวิโรจน์

ประธานโครงการสุขสยาม

คุณชยะพงส์ นะวิโรจน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการสุขสยาม

คุณพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Diego Gronda

STUDIO GRONDA

Pierre Lemieux

Trizart Alliance

Pierre Lemieux

Trizart Alliance

คุณเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน

บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

คุณอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

คุณอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด